ʾɱŶ͸:
Key Ring & Key Chain
Manufacture metal ring, key chain, key ring, key holder in China and Taiwan

ͦ
^    q    a    uW߻   

062ɱרҲʾ www.qdkbx.com WNݤu~CHAO-I HARDWARE MANUFACTURER

         ڥqDn~t\Uݯ]BgvBɦB_BAB|XBBJBBEQBUBէBfB bZRgX, , R?s, ҩӻsη~ɤ, ֨t@sv¡Bôѳ̨Ϋ~PA, 󥻤q~P쿳, w pôڭ

@ @

qC

|X

J

U

Z

l

gv

T_

Z_

N_

f

cU

@

Ku~

KO~

gXEx

, ͦ

÷,

, վ

v, ӹԤ

], ~

A, ѥ]

X, A

NXծy

NXվ㦩

髬, p

վ㦩, ´a

㧨, հ駨

W, Qa

\ʧ, d駨

EQ, V

CHAO-I HARDWARE


TW : 886-4-2566-5483
CN : 86-769-8755-4009

    

 WN~:گ

 

 
@

ͦB⏡B_ͰttC
Key holder BKey ring BKey chain  

  Ӌ : Page1   Page2   Page3

@ @ @ @
ͦ ͦ ͦ ͦ
K08 ͦ
IϬݧW
K15 ͦ
IϬݧW
K16 ͦ
IϬݧW
K17 ͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͦ ͦ
K28 ͦ
IϬݧW
K30 ͦ
IϬݧW
K30A ͦ
IϬݧW
K31 ͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͦ ͦ
K36 ͦ
IϬݧW
K36A ͦ
IϬݧW
K37 ͦ
IϬݧW
K38 ͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͦ mͦ
K57 ͦ
IϬݧW
K58 ͦ
IϬݧW
K58S ͦ
IϬݧW
K65 mͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͦ ͦ
K70 ͦ
IϬݧW
K71 ͦ
IϬݧW
K72 ͦ
IϬݧW
K77CA ͦ
IϬݧW
ɨ ͦ ͦ
CA  ɨ
IϬݧW
K84
IϬݧW
K110 ͦ
IϬݧW
K113 ͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͦ ͦ
K119 ͦ
IϬݧW
K125 ͦ
IϬݧW
K126 ͦ
IϬݧW
K805 ͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͦ ͦ
K127 ͦ
IϬݧW
K820 ͦ
IϬݧW
K829 ͦ
IϬݧW
K830 ͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͦ ͦ
K832 ͦ
IϬݧW
K842 ͦ
IϬݧW
K9508 ͦ
IϬݧW
K9509 ͦ
IϬݧW
ͦ ͦ ͱƹ_ 062ɱרҲʾ

K9510 ͦ
IϬݧW

K9512 ͦ
IϬݧW

K9516 ͱƹ_
IϬݧW

K9518 ⏹_
IϬݧW

ͱ @ @ @

K9519 ͱ
IϬݧW

@ @ @